Suomen keskipisteessä

Kaavoitushankkeet

LEUVANNEVAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE

Uusiutuva Energia Suomi Oy suunnittelee enintään 89 tuulivoimalasta koostuvan tuulivoimapuiston rakentamista Siikalatvan kunnan länsiosaan. Tuulivoimapuiston hankealue on noin 120 km2 ja se sijaitsee noin kolme kilometriä Rantsilan taajamasta lounaaseen ja noin 12 kilometriä Pulkkilan taajaman luoteispuolella. Hankealue kuuluu Siikalatvan kuntaan ja sen eteläosassa on hieman alle 600 hehtaarin kokoinen Siikajoen enklaavi, joka on myös osa hanketta.

Siikalatvan kunnanhallitus on hyväksynyt kaavoitusaloitteen omalta osaltaan 27.9.2021 (§ 261).

Yleiskaava on tullut vireille Siikalatvan kunnanhallituksen päätöksellä 9.5.2022 (§ 111).

Kaavat laaditaan erillisinä molemmille kunnille siten, että kaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on yhtenäinen hankepaikkakunnilla Siikalatvalla ja Siikajoella. Kaavaluonnokset ja -ehdotukset laaditaan kuntiin erillisinä. Aineistojen kuulemiset toteutetaan erikseen molemmissa kunnissa.

Leuannevan tuulivoimapuiston osayleiskaavan laadinnan tavoitteena on mahdollistaa tuulivoimapuiston sijoittuminen alueelle ja mahdollistaa korkeintaan 89 voimalaa suunnittelualueella. Kunkin tuulivoimalan yksikköteho on enintään 10 MW ja tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus enimmillään 310 metriä. Tuulipuisto tulee koostumaan tuulivoimaloista perustuksineen, niitä yhdistävistä maakaapeleista sekä tuulipuiston sähköasemasta. Leuvannevan hankkeessa on kaksi potentiaalista liittymispistettä valtakunnan sähköverkkoon: Raahen Lumijärven tai Haapaveden uusi sähköasema, jotka molemmat ovat suunnitteluvaiheessa. Hankkeessa rakennetaan voimajohto toiselle edellä mainituista sähköasemista.

Hankkeen toteuttaminen edellyttää tuulivoimapuiston rakentamisen mahdollistavan osayleiskaavan laatimisen alueelle. Yleiskaavan käyttöä tuulivoimarakentamisessa koskeva MRL:n muutos (134/2011) tuli voimaan 1.4.2011. Muutoksen myötä ns. tuulivoimakaavalla voidaan suunnitella tuulivoimarakentamista siten, että rakennusluvat voidaan myöntää suoraan yleiskaavan nojalla. Tämä osayleiskaava laaditaan MRL:n 77 a §:n mukaisena kaavana siten, että rakennusluvat voidaan myöntää suoraan osayleiskaavan perusteella.

Tuulivoimayleiskaavojen vireille tulon yhteydessä on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). Kuntien asukkailla ja muilla osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä OAS:ssa esitetyistä osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmistä sekä kaavojen suunnitelluista selvityksistä ja vaikutustenarvioinnista. osoitteella:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa kaavoitusprosessin aikana.

Osayleiskaavan Siikalatvan kuntaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 20.6. – 20.8.2022 välisen ajan Siikalatvan kunnantalolla (Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila), Rantsilan kirjastolla (Kunnantie 1, 92500 Rantsila) sekä kunnan internetsivuilla.

Kaavoituksesta pidettiin erillinen etäyleisötilaisuus torstaina 4.8.2022.

Kaavaa laativa konsultti: AFRY Finland Oy, kaavoituksen projektipäällikkö Ismo Vendelin, puh. 050 326 3557, sähköposti: etunimi.sukunimi@afry.com.

Hankkeesta vastaava: VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy, projektipäällikkö Olli Kiviniemi, puh. 040 765 5224, sähköposti: etunimi.sukunimi@vsb.energy

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)


ULJUAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE

ABO Wind Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Siikalatvan kaakkoisosaan, Uljuan alueelle. Hankealueelle suunnitellaan enintään 75 uuden tuulivoimalan rakentamista ja hankealue kattaa enimmillään noin 7 700 hehtaarin laajuisen pinta-alan. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä. Tuulivoimapuistohanke muodostuu hankealueesta ja kolmesta tarkasteltavasta vaihtoehtoisesta sähkönsiirtoreitistä. Tarkasteltavana on kolme hankevaihtoehtoa (VE 1, VE 2 ja VE 3) ja niin kutsuttu VE 0, eli hankkeen toteuttamatta jättäminen.

Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää tuulivoimayleiskaavan laatimista. Koko hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan yleiskaavoituksen yhteydessä. Tuulivoimahanke kokonaisuutena edellyttää YVA-lain (252/2017) mukaista ympäristövaikutusten arviointia. Kaava-YVA-yhteismenettelyssä sovelletaan YVA-lain 5 §:ää. Osayleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Siikalatvan kunnanhallitus on hyväksynyt kaavoitussopimuksen 31.3.2021 kokouksessaan, khall 31.3.2021 § 92. Kunnanhallitus on tämän jälkeen päättänyt 25.1.2022 kokouksessaan vireille tulosta, 25.1.2022 khall § 22.

Hankkeen edellyttämä kaavoitus sekä ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) toteutetaan YVA-lain (252/2017) mahdollistamana yhteismenettelynä (YVAL 5 §), jolloin hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan kaavoituksen yhteydessä (MRL 9 §).

Hankkeesta vastaava on toimittanut kunnalle suunnitelman siitä, miten hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan (MRA 30a §). Suunnitelma on liitetty osaksi kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (MRL 63 §, MRA 30a §).

MRL:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, johon on liitetty hankevastaavan laatima YVA-suunnitelma, oli nähtävillä kuulemista varten 3.2. – 4.3.2022 välisenä aikana seuraavissa paikoissa ja internetsivuilla:

Osayleiskaavaa ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskeva yleisötilaisuus järjestettiin 8.2.2022 klo 17. Tilaisuus järjestettiin koronatilanteesta johtuen etäyleisötilaisuutena internetin välityksellä. Ohjeet yleisötilaisuuteen osallistumisesta sekä linkki itse tilaisuuteen löytyvät edellä mainituista internetosoitteista.

Nähtävillä olevaan asiakirjaan sai esittää mielipiteitä nähtävilläoloaikana. Mielipiteet tuli toimittaa 4.3.2022 mennessä joko sähköisesti osoitteeseen siikalatvan.kunta@siikalatva.fi tai postiosoitteeseen Siikalatvan kunta, Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila (kuoreen merkintä kaavoitus/Hannu Komu).

Viranomaislausunnot pyydetään osana kaavan vuorovaikutusmenettelyä (MRA 30a §).

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus toimii menettelyssä YVA-lain tarkoittamana yhteysviranomaisena, jolle Siikalatvan kunta toimittaa mielipiteet ja lausunnot. Yhteysviranomainen ottaa palautteen huomioon antaessaan lausunnon hankkeesta vastaavalle. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunto ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmasta on nähtävillä viimeistään kuukauden kuluttua lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä. Lausunto on nähtävillä verkkosivulla www.ymparisto.fi/uljuantuulivoimaYVA

Lisätietoja asiasta antavat:

Kaavoituksesta vastaava: Siikalatvan kunta

Yhteysviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, ympäristö-asiantuntija Heli Kinnunen, 0295 038 018, heli.kinnunen@ely-keskus.fi

Konsultti: FCG Finnish Consulting Group Oy

Kaava-asiakirjat: projektijohtaja Ville Ahvikko, puh. 050 5720 520, ville.ahvikko@fcg.fi.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely: projektipäällikkö Marja Nuottajärvi, 041 7302 454, marja.nuottajarvi@fcg.fi

Hankkeesta vastaava: ABO Wind Oy, projektijohtaja Esa Eklund, puh. +358 50 43 60 801, esa.eklund@abo-wind.fi

(OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Raportti Siikalatvan Uljuan tuulivoimapuiston arkeologinen inventointi 2021


TUULIKAARRON TUULIVOIMAPUISTOHANKE

Piipsan Tuulivoima Oy suunnittelee Tuulikaarron tuulivoimapuistoa Siikalatvan ja Kärsämäen kuntiin, kuntarajan ja valtatien 4 molemmille puolille.

Puhuri Oy on tehnyt yleiskaavojen laadinnasta aloitteen Siikalatvan ja Kärsämäen kunnille. Siikalatvan kunnanhallitus on hyväksynyt aloitteen 18.05.2020 § 95 ja päättänyt yleiskaavoituksen käynnistämisestä.

Yleiskaava on tullut vireille Siikalatvan kunnanhallituksen päätöksillä 15.2.2021 § 46 ja § 47.

Tuulikaarron tuulivoimapuiston hankealue muodostuu yhteensä neljästä eri osayleiskaava-alueesta, joista kaksi on Siikalatvan ja kaksi Kärsämäen kunnan puolella. Kaava-alueille suunnitellaan enintään noin 53 uuden tuulivoimalan rakentamista. Voimalat toteutetaan enintään 300 metriä korkeina. Tuulivoimaloista sijoittuu alustavasti 34 Siikalatvan kunnan ja 19 Kärsämäen kunnan alueelle. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on laadittu yhteisenä Siikalatvan ja Kärsämäen kunnille ja se koskee hankkeen jokaista neljää osayleiskaava-aluetta.

Tuulikaarron suunniteltu tuulivoimapuistohanke (yht. noin 7400 ha) koostuu hankealueesta, jonka pohjoisosa sijoittuu Siikalatvan kunnan alueelle ja eteläosa Kärsämäen kunnan alueelle. Siikalatvaan sijoittuvan kaava-alueen pinta-ala on noin 2 600 ha ja Kärsämäelle sijoittuvan kaava-alueen pinta-ala noin 4 800 ha. Suunnittelualue sijaitsee Siikalatvan Piippolan taajama-alueesta noin 5 – 6 kilometriä ja Pulkkilan taajama-alueesta noin 12 – 14 kilometriä etelään ja Kärsämäen keskustasta noin 9 – 10 kilometriä pohjoiseen.

Alueelle sijoittuu myös metsäteitä, joita voidaan hyödyntää huoltotiesuunnittelussa. Kaava-alueet ovat tavanomaisessa metsätalouskäytössä. Suunniteltu tuulivoimapuisto sijoittuu pääosin yksityisten maanomistajien ja Metsähallituksen maille. Hankevastaava tekee sopimukset maanomistajien kanssa.

Tuulivoimayleiskaavojen vireille tulon yhteydessä on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). Kuntien asukkailla ja muilla osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä OAS:ssa esitetyistä osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmistä sekä kaavojen suunnitelluista selvityksistä ja vaikutustenarvioinnista osoitteella:

Siikalatvankunta, hallintokeskus
Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila
siikalatvan.kunta@siikalatva.fi

Siikalatvalla osallistumissuunnitelma on saatavilla Siikalatvan kunnantalolta sekä alla olevasta linkistä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa kaavoitusprosessin aikana.

Kaavojen vireilletulosta on järjestetty hankkeen YVA-menettelyn kanssa yhteinen tiedotus- ja keskustelutilaisuus 23.3.2021 klo 17.00 koronapandemiasta johtuen etäyleisötilaisuutena internetin välityksellä.

Yleiskaavojen valmistelusta saa lisätietoja seuraavilta henkilöiltä:

Siikalatvan kunta

Kaavaa laativa konsultti:
FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy, Janne Tolppanen, Arkkitehti, tiiminvetäjä, puh. 044 278 7307, janne.tolppanen@fcg.fi

Hankkeesta vastaava:
Piipsan Tuulivoima Oy, Harri Ruopsa, Development manager, puh. 040 0720 793, harri.ruopsa@puhuri.fi

(OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma


PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVAN PÄIVITYS JA LAAJENNUS

Piippolan keskustaajaman nykyinen osayleiskaava vuodelta 2003 on vanhentunut eikä enää ohjaa riittävästi asemakaavoitusta ja rakentamista. Suunnittelualueelle laaditaan uusi oikeusvaikutteinen osayleiskaava, jolla ohjataan asemakaavoitusta ja joka antaa kunnalle päätösvaltaa niin asemakaavoituksessa kuin yleensäkin rakennetun ympäristön kehittämisessä ja ylläpitämisessä.

Kaavoitettava alue käsittää Piippolan kirkonkylän lähiympäristöineen, kantatien 88 ympäristöä ja Lamujoen lähiympäristöä. Piippolan keskustaajaman nykyinen osayleiskaava vuodelta 2003 on vanhentunut eikä enää ohjaa riittävästi asemakaavoitusta ja rakentamista. Suunnittelualueelle laaditaan uusi oikeusvaikutteinen osayleiskaava. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 2793 ha, josta vuoden 2003 yleiskaava kattaa noin 710 ha. Yleiskaava laajenee pohjoiseen vedenhankinnan kannalta tärkeälle pohjavesialueelle, itään jokirantaan ja Peltoperän olevan asutuksen alueelle, sekä kantatien 88 pohjoispuolelle Kortteisen kohdalla.

Suunnittelualueelle laaditaan oikeusvaikutteinen yleiskaava. Yleiskaava laaditaan kirkonkylän asemakaava-alueelle ja sen laajennusalueille aluevarauskaavana, joka ei oikeuta suoriin rakennuslupiin. Rantavyöhykkeelle se laaditaan MRL 72 §:n mukaisena rakennuspaikkakohtaisena rakentamista ohjaavana yleiskaavana.

Kaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) olivat nähtävillä Siikalatvan kunnantalolla (Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila) sekä Piippolan kirjastolla (Keskustie 11, 92620 Piippola) 8.6.-15.8.2022 sekä kunnan internetsivuilla www.siikalatva.fi/kaavoitushankkeet .

Osallisella oli mahdollisuus esittää mielipiteensä kaavaluonnoksesta nähtävilläoloaikana kirjallisesti.

Lisätietoja antavat:

Siikalatvan kunta

Sweco Ympäristö Oy: Arkkitehti Elina Marjakangas puh. 040 827 1160, sähköposti: elina.marjakangas@sweco.fi, osoite: Rautatienkatu 33, 90100 Oulu.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) päivitetään kaavaprosessin edetessä.

Liitteenä:
OAS (Osallistumis- ja arviointisuunnitelma)
Kaavaselostus luonnos
Kaavakartta luonnos
Karttamerkinnät
Mitoitustaulukko kaavaluonnos
Luontoselvitys liitteineen
Kulttuuriymparistöraportti
Arkeologinen inventointi


KESTILÄN KIRKONKYLÄN OIKEUSVAIKUTTEISEN OSAYLEISKAAVAN LAATIMINEN

Kestilän kirkonkylällä ei ole oikeusvaikutteista osayleiskaavaa, jolla ohjataan asemakaavoitusta ja joka antaa kunnalle päätösvaltaa niin asemakaavoituksessa kuin yleensäkin rakennetun ympäristön kehittämisessä ja ylläpitämisessä.

Kaavoitettava alue käsittää Kestilän kirkonkylän lähiympäristöineen, Temmeksen ja Pyhännän suuntaan kulkevan seututien 822 lähiympäristöt ja Siikajoen lähiympäristöä seututien 800 suunnassa. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 12,4 km2.

Suunnittelualueelle laaditaan oikeusvaikutteinen yleiskaava. Yleiskaava laaditaan kirkonkylälle aluevarauskaavana, joka ei oikeuta suoriin rakennuslupiin. Ranta-alueiden osille, joita ei suunnitella asemakaavoitettaviksi, laaditaan MRL 72 §:n mukainen rakennuspaikkakohtainen rantarakentamista ohjaava yleiskaava.

Kaavaehdotus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävillä Siikalatvan kunnantalolla (Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila) sekä Kestilän kirjastolla (Kestilänraitti 1a, 92700 Kestilä) 8.6.-15.8.2022 sekä kunnan internetsivuilla www.siikalatva.fi/kaavoitushankkeet .

Kunnanhallitukselle osoitetut muistutukset kaavaehdotuksesta tulee jättää nähtävillä oloaikana kirjallisesti osoitteeseen Siikalatvan kunta, tekninen johtaja Hannu Komu, Pulkkilantie 4 92600 Pulkkila tai sähköposti hannu.komu@siikalatva.fi

Lisätietoja antavat:

Siikalatvan kunta

Sweco Ympäristö Oy: Arkkitehti Elina Marjakangas puh. 040 827 1160,
sähköposti: elina.marjakangas@sweco.fi, osoite: Rautatienkatu 33, 90100 Oulu.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) päivitetään kaavoitustyön edetessä.

Liitteenä:

OAS (Osallistumis- ja arviointisuunnitelma)
Kaavaselostus ehdotus
Kaavakartta ehdotus
Kaavakarttamerkinnät
Arkeologinen selvitys
Kulttuuriymparistöraportti
Maisemaselvitys
Luontoselvitys/ kasvillisuus ja eläimistö
Pesimälinnustoselvitys liitteineen


RANTSILAN TUOHIMAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA VÄHÄINEN LAAJENNUS

Suunnittelualue sijaitsee Siikalatvan kunnan omistamalla maalla Rantsilan taajaman pohjoislaidalla, valtatie 4:n länsipuolella. Alueella sijaitsee entuudestaan teollisuus-/ varastorakennus. Muutoin alue koostuu pääasiassa metsästä. Suunnittelualueen halki kulkee Tuohitie ja etelärajaa sivuaa Eurontie.

Asemakaavan muutoksella varaudutaan teollisuustoiminnan muutoksiin ja laajentumiseen alueella. Voimassa olevaan asemakaava-alueeseen merkitty jätteenkäsittelyalue siirtyy Tuohitien eteläpuolelle, jolloin sille varattu alue on mahdollista hyödyntää muulla tavalla.

Liitteenä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jota päivitetään kaavaprosessin edetessä.

Kaavakartta ehdotus

Kaavaselostus ehdotus

(OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavaehdotus on hyväksytty kunnanvaltuustossa 16.12.2020 § 98. Kaava on saanut lainvoiman 25.2.2021.RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Rantsilan asemakaavan muutos kortteleissa 21, 22, 23, 24, 25 ja 30 sekä osaa korttelista 32 ja vähäinen laajennus asemakaava-alueen eteläpuolella

Suunnittelualue sijaitsee Siikalatvan Rantsilan kirkonkylän eteläosassa Ruukintien eteläpuolella, vanhan Rantsilanraitin-Keräläntien pohjoisosan ympäristössä käsittäen Kylmänen Food Oy:n tehdas- ja myymäläalueen.
Suunnittelualue rajautuu lännessä Siikajokeen, pohjoisessa Ruukintiehen ja kirkon, sekä huoltoaseman korttelialueisiin, idässä Ouluntiehen (vt 4), lounaassa Muurahaisentiehen ja ulottuu asemakaavan laajennusalueena etelässä Keräläntien länsipuolen Siikajokeen rajoittuvalle peltoalueelle.

Kirkonmäen itäsyrjällä valtatien tuntumassa sijaitsee pitkät perinteet omaava ja alueella jo kauan sijainnut Kylmäsen lihajalostustehdas. Kylmänen Food Oy:n 6000 m2 tehtaan lihajalostamo tuhoutui täysin tulipalossa 10.11.2017, myymälä – kahvila säilyi ja on toiminnassa. Kylmäsellä on tuotantolaitos myös Sodankylässä, missä voidaan jonkin verran lisätä toimintoja ennen korvaavan tehdasrakennuksen valmistumista.
Rantsilanraitin ympäristö on osa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä ”Rantsilan kirkko ja vanha raitti”. Siikajokea seurailevan maantien varressa on säilynyt 1900-luvun alkupuolen kirkonkylille tyypillinen rakenne ja rakennuskantaa. Asuin- ja julkiset rakennukset ovat tiiviinä nauhana harjanteella vanhan maantien varressa. Kirkko on harjanteen laella. Alueen rakennuksista voi lisäksi mainita lainajyvämakasiinin, matkustajakodin, keisari Aleksanteri II:n mukaan nimetyn koulun ja meijerin 1920-luvulta, joista viimemainitut sijaitsevat suunnittelualueella.

Suunnittelussa tarkastellaan suunnittelualueen ja erityisesti Kylmäsen tehdasalueen liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta, maisema- ja taajamakuvaa, häiriö- ja ongelmakohtia sekä niiden parantamistarpeita, olevista selvityksistä ilmeneviä arvokkaita alueita ja näkymiä sekä muita asemakaavan muutostarpeita. Tarkoituksena on sujuvoittaa Kylmäsen tehdasalueen uudisrakentamista niin, että alue saadaan mahdollisimman nopeasti käyttöön. Tätä varten tehdään liikenteen toimivuustarkastelu.

Samassa yhteydessä turvataan Raitin alueen kulttuuriympäristön säilyttäminen, viihtyisyys ja turvallisuus, sekä haetaan keinoja lieventää näitä mahdollisesti haittaavia tekijöitä. Kyläkuvan kannalta herkät kohteet Raitin ympäristöstä tunnistetaan ja tarkennetaan laadittujen selvitysten pohjalta.

Liitteenä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jota päivitetään kaavaprosessin edetessä.

Liitteenä:
(OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)ALIKOSKEN ASEMAKAAVAN LAATIMINEN

Siikalatvan kunta on käynnistänyt Pulkkilassa asemakaavan laatimisen Alikosken alueella.

Kaava-alue sijaitsee Lamujoen länsipuolella ja Raahentien pohjoispuolella. Kaava-alueen pinta-ala on noin 32 ha. Asemakaavassa alueelle osoitetaan asuinrakentamista. Kaava-alueen sijainti on osoitettu liitteenä olevassa Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.

Liitteenä:

OAS (Osallistumis- ja arviointisuunnitelma)
Alustava kaavakarttaluonnos


KESTILÄN KOKKONEVAN TUULIVOIMAHANKE

Infinergies Finland Oy suunnittelee Siikalatvaan Kestilän Kokkonevan alueelle 9 tuulivoimalan tuulivoimahanketta.Tuulipuiston rakentaminen edellyttää maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaista rakennuslupaa. Koska alueella ei ole tuulipuiston mahdollistavaa kaavaa, edellyttää hankkeen toteuttaminen tuulivoimaosayleiskaavan laatimista. Maankäyttö- ja rakennuslain 1.4.2011 voimaan astunut muutos mahdollistaa rakennusluvan myöntämisen tuuli-voimalan rakentamiseen yleiskaavan perusteella (MRL 77 a §).

Kaavoitus on tullut vireille Infinergies Finland Oy:n aloitteesta. Kaavoitustyötä ohjaa Siikalatvan kunta. Kaavan laadinnasta vastaa WSP Finland Oy.

Tuulivoimayleiskaavan vireilletulon yhteydessä laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 §). Osallistumis- ja arviointi-suunnitelmassa (OAS) esitellään kaavan laatimisessa noudatettavat osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyt, kaavoituksen päätavoitteet, suunnittelun eteneminen ja alustava aikataulu. Lisäksi osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kuvataan kaavan laadinnan yhteydessä laadittavat ja laaditut selvitykset ja vaikutusten arvioinnit.

Kaava-alue sijaitsee Siikalatvan kunnassa, n. 11 km Kestilän keskustaajamasta. Alueen pinta-ala on n. 560 hehtaaria ja se on pääosin metsätalouskäytössä. Alue sijaitsee hieman alle 3 km päässä Pyhännän kunnan rajasta. Vaalan kunnanraja sijaitsee kaava-alueen itäpuolella n. 5 km päässä. Alustavien voimalapaikkojen läheisyydessä on vakituista ja loma-asutusta lähimmillään n. 2,2 km etäisyydellä.

Liitteenä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jota päivitetään kaavaprosessin edetessä.

Osayleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 18.12.2017 (§ 112). Kaava on saanut lainvoiman 15.2.2018.

Liitteenä:

OAS (Osallistumis-ja arviointisuunnitelma)
Kaavaehdotuksen selostus
Kaavaehdotuskartta
YVA-hakemus
Arkeologinen inventointi
Ulkoisen voimalinjan arkeologinen inventointi
Luontoselvitys
Maisemaselvitys
Tuulivoimameluselvitys
Vilkuntaselvitys
Vastineet ehdotukseen
Asukaskyselyn tulokset
Pohjavesilausunto/Pöyry Oy


PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN PÄIVITTÄMINEN

Lue kunnanhallituksen päätös seuraavasta linkistä Khall 10.12.2012/§ 225

Skip to content