Suomen keskipisteessä

Maa-ainesluvat

Maa-ainesluvan hakeminen

Maa-ainesten ottaminen muuhun kuin omaan kotitarvekäyttöön vaatii aina maa-aineslain mukaisen luvan.  Lupaa maa-ainesten ottamiseen haetaan asianomaisesta kunnasta. Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen tehdään kirjallisesti. Lupahakemuksessa esitettävistä tiedoista ja ottamissuunnitelman sisällöstä ja rakenteesta on säädetty yksityiskohtaisesti maa-ainesten ottamisesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (926/2005).

Lupa ainesten ottamiseen on myönnettävä, jos asianmukainen ottamissuunnitelma on esitetty eikä ottaminen tai sen järjestely ole ristiriidassa MAL 3 §:ssä säädettyjen ympäristörajoitusten kanssa. Luvan myöntämisen edellytyksiä harkittaessa on otettava huomioon myös lupamääräykset. Kunta valvoo ottamista alueellaan.

Luvan hakija on velvollinen suorittamaan ottamissuunnitelman tarkastamisesta sekä ottamistoiminnan aikaisesta valvonnasta kunnalle maksun (MAL 23 §:n sekä MRL 145 §). Tämän lisäksi ottamistoiminnan valvonnasta peritään ottamismäärään sidottu maksu.

Lisätietoa  http://www.ymparisto.fi

Maa-aineslupahakemus

Hakuohjeet maa-aineslupahakemusta varten

Lupahakemus

Selvitys naapurien kuulemisesta

Ottomääristä ilmoittaminen vuosittain

Maa-ainesten ottamisluvan haltijan tulee ilmoittaa vuosittain viimeistään tammikuun 31. päivänä lupaviranomaiselle otetun aineksen määrä ja laatu. Tiedot tulisi toimittaa ensi sijassa sähköisesti Notto-tietojärjestelmän kautta, josta ne ovat sekä kunnan lupaviranomaisen että ELY-keskuksen maa-ainesyhdyshenkilön käytössä. Mikäli tiedot toimitetaan muulla tavoin, lupaviranomaisen on toimitettava mainitut tiedot Notto-tietojärjestelmään tai ELY-keskukselle vuosittain viimeistään maaliskuun 31. päivänä.

Luvat ja ottomäärät kootusti Notto-tietojärjestelmässä

Maa-aineslaki (23b §) edellyttää, että maa-ainesten ottamisesta ja sen vaikutusten seurannan järjestämisestä ylläpidetään tietojärjestelmää, joka sisältää tarpeelliset tiedot maa-aineslain mukaisista luvista ja ilmoituksista sekä ottamisalueiden tilan seurannasta. Tätä varten on kehitetty Notto-tietojärjestelmä. Tietojärjestelmän ylläpitovastuu kuuluu elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille ja Suomen ympäristökeskukselle. Kunnan maa-ainesviranomaiset pääsevät tarkastelemaan ja muuttamaan oman alueensa lupa- ja ottamistietoja, jos heillä on Notto-järjestelmään käyttöoikeus (ns. U-tunnus).

Kotitarveotosta ilmoittaminen

Maa-ainesten ottaminen omaan tavanomaiseen kotitarvekäyttöön, joka liittyy asumiseen tai maa- ja metsätalouteen, ei edellytä maa-aineslain mukaista lupaa (MAL 4 § 2 mom). Maa-ainesten käytön tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon.

Kotitarveottamisesta ottajan tulee ilmoittaa valvontaviranomaiselle ottamispaikan sijainti ja arvioitu ottamisen laajuus silloin, kun ottamisalueesta on otettu tai on tarkoitus ottaa enemmän kuin 500 kiintokuutiometriä maa-aineksia. Ilmoitus tehdään uudestaan kun edellisen ilmoituksen määrä ylittyy 500 kiintokuutiometrillä.

Liitetyt tiedostot
Skip to content