Suomen keskipisteessä

Lastensuojelu

Lapset ja nuoret tarvitsevat tukea elämän vaikeissa tilanteissa. Myös lapsilla ja nuorilla on sosiaalihuoltolain mukaan oikeus tuen tarpeen arviointiin. Palvelutarpeen arviointi tehdään yhteistyössä asiakkaan kanssa. Lastensuojeluasioissa palvelutarpeen arviointi voidaan tehdä ilman asiakkaan suostumusta. Tuen tarpeen arviointi voi tulla esille myös lastensuojeluilmoituksen kautta. Viranomaisilla ja muilla ammattihenkilöillä on velvollisuus tehdä ilmoitus ja myös yksityishenkilöt voivat tehdä ilmoituksen, jos heille herää huoli lapsen tilanteesta.

Sosiaalityöntekijän on tehtävä lastensuojeluilmoituksen pohjalta välittömästi arvio kiireellisestä lastensuojelun tarpeesta ja 1 - 7 työpäivän kuluessa ratkaisu mahdollisesta ryhtymisestä tuen tarpeen selvittämiseen.

Lastensuojelun tavoitteena on tukea perheitä ja lapsia kaikissa tilanteissa niin, että lapsen etu varmistuu ja perheiden oikeudet toteutuvat. Lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Työskentelytavoista sovitaan  perheiden kanssa yksilöllisesti. Tavoitteena on tehdä lastensuojelutyötä ennaltaehkäisevästi, matalalla kynnyksellä sekä aktiivisessa, kunnoittavassa yhteistyössä lapsen ja hänen vanhempiensa kanssa.  Lasta ja hänen perhettään tuetaan niin, että lapsella on mahdollisuus kasvaa ja kehittyä omassa kodissaan.
Liitetyt tiedostot
Skip to content