Suomen keskipisteessä
14
joulu
2022

YVA-kuulutus Painuan kanavan tuulivoimahanke, Vaala

Prokon Wind Energy Finland Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Vaalan kuntaan Painuan kanavan
alueelle. Hankealueen laajuus on noin 1 300 hehtaaria. Tuulivoimapuistoon suunnitellaan enintään 9
tuulivoimalan rakentamista (VE1). Suunniteltujen tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300
metriä. Yhden tuulivoimalan yksikköteho on 8 MW.

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

Prokon Wind Energy Finland Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Vaalan kuntaan Painuan kanavan
alueelle. Hankealueen laajuus on noin 1 300 hehtaaria. Tuulivoimapuistoon suunnitellaan enintään 9
tuulivoimalan rakentamista (VE1). Suunniteltujen tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300
metriä. Yhden tuulivoimalan yksikköteho on 8 MW.
Tuulivoimahanke muodostuu tuulivoimaloista, niiden vaatimasta infrastruktuurista sekä hankkeen
vaatimasta sähkönsiirrosta. Arviointi koskee vaihtoehtoa, jossa hankkeessa on 9 tuulivoimalaa (VE1)
sekä hankkeen toteuttamatta jättämistä eli ns. nollavaihtoehtoa (VE0).
Voimalasijoittelua on tarkennettu selvitysten perusteella arviointiohjelman laatimisen jälkeen. Arviointiohjelmasta poiketen tuotettu sähkö siirretään hankealueen eteläosan läpi kulkevan Fingrid Oyj:n 110
kV voimajohdon kautta valtakunnan verkkoon. Hankkeen käyttöön rakennetaan sähköasema hankealueelle.
Tuulivoimapuiston alue sijoittuu Vaalan keskustasta noin 17 kilometriä lounaaseen. Veneheiton kylään on noin neljä kilometriä ja Siikalatvan kunnassa olevaan Kestilän kylään noin 15 kilometriä. Siikalatvan kunnanrajalle on hankealueelta lyhimmillään noin viisi kilometriä.

Arviointiselostus nähtävillä

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen ympäristövaikutusten arviointiselostus on nähtävillä 14.12.2022 – 14.2.2023 välisen ajan Utajärven, Limingan, Muhoksen, Siikalatvan ja Vaalan kuntien sekä Kajaanin kaupungin kunnanvirastoissa sekä Limingan, Muhoksen, Siikalatvan ja Vaalan kuntien sekä Kajaanin kaupungin kirjastoissa sekä osoitteessa:
www.ymparisto.fi/painuantuulivoimaYVA

Yleisötilaisuus

Hanketta koskeva yleisötilaisuus järjestetään tiistaina 10.1.2023 klo 17.00–19.00 Vaalan kunnantalon valtuustosalissa (Vaalantie 14). Tilaisuuteen on etäosallistumismahdollisuus. Etäosallistumislinkki tulee edellä mainitulle verkkosivulle ennen tilaisuutta. Tilaisuudessa esitellään myös hankkeen
kaavoitusta. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuulemaan ja osallistumaan. Kahvitarjoilu
klo 16.30 alkaen.

Mielipiteen esittäminen

Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä arviointiselostuksesta. Mielipiteet tulee toimittaa kirjallisena
14.2.2023 mennessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai postitse osoitteella PL 86, 90101 OULU. Viite
POPELY/1300/2021.Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antaa lausuntonsa arviointiselostuksesta viimeistään kahden kuukauden kuluttua nähtävillä olon päättymisestä. Lausunto, johon sisältyy yhteenveto arviointiselostukseen jätetyistä kannanotoista, laitetaan nähtäville osoitteeseen: www.ymparisto.fi/painuantuulivoimaYVA

 

Liitetyt tiedostot
Jaa uutinen somessa
Skip to content