Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Tarkennettua tietoa varhaiskasvatuksen asiakasperheille 1.3.2017 alkaen


Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin tulee muutoksia 1.3.2017 alkaen.Päivähoitomaksu 1.3.2017

Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1503/2016) säätää varhaiskasvatuspalveluista perittävistä maksuista. Kuukausimaksu määräytyy perhekoon ja perheen bruttotulojen mukaan. Ylin maksu on 290 €/kk/lapsi ja alin perittävä maksu on 27 €/kk/lapsi. Saman perheen toisen varhaiskasvatuksessa olevan lapsen maksu on 90 % nuorimman lapsen maksusta. Muiden sisarusten maksut ovat 20 % nuorimman lapsen maksusta.

Varhaiskasvatusmaksu määräytyy taulukon mukaisena maksuprosenttina vähimmäistulorajan ylittävästä kuukausitulosta seuraavasti:

Perheen
koko, hlö

tuloraja,
€/kk

maksu % korkein maksu
bruttotuloraja €/kk
2 1 915 11,5 4 433
3 1 915 9,4 4 995
4 2 053 7,9 5 718
5 2 191 7,9 5 856
6 2 328 7,9 5 993

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 138 € kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta. Perheen 18-vuotta täyttäneitä lapsia ei lasketa perhekokoon.

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä kaikki heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset.

Perheen tulona otetaan huomioon päivähoidon maksua määrättäessä palvelun käyttäjän sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, otetaan kuukausitulona huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo.

Tuloselvityslomakkeen liitteeksi toimitetaan tilinauha (kopio riittää), palkkatodistus tai muu luotettava selvitys tuloista (brutto). Tulokertymän tulee sisältää useamman kuukauden tulotiedot. Lomaraha otetaan myös tulona huomioon, joten sen määrä tulee käydä ilmi tuloselvityksissä.

Opiskelijat toimittavat päätöksen opintoetuuksista.

Palvelun käyttäjänä olevan lapsen tulot(esim. eläke, elatusapu ja elatustuki) otetaan maksua määrättäessä huomioon.

Yrittäjät toimittavat tulotietoina taseen ja tuloslaskelman tai kirjanpitäjän allekirjoittaman tulotodistuksen. Myös verotustiedoista on saatavissa tulotietoja, esim. tiedot ennakonkannon alaisista tuloista ja / tai kopiot veroilmoituslomakkeista (lomakkeet 62, 63 ja 5A) on hyvä toimittaa tuloselvityslomakkeen liitteeksi.

*Tuloina ei oteta huomioon lapsilisää, lapsen hoitotukea, eläkkeensaajan hoitotukea, kansaneläkelain mukaista lapsikorotusta, asumistukea, vammaistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, opintorahaa, aikuisopintorahaa, opintotuen asumislisää, toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta, kuntoutusrahalain mukaista ylläpitokorvausta, työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaista ylläpitokorvausta, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, perhehoidon kustannusten korvauksia eikä lasten kotihoidontukea.

Varhaiskasvatusmaksu määrätään sen maksamisajankohdan tilannetta vastaavaksi joko todettavissa olevien tai arvioitujen tulojen perusteella. Mikäli perhe ei ilmoita tulojaan, voi kunta periä enimmäismaksun.

Kunnassa päätettävät osa-aikaisen varhaiskasvatuksen maksut

Osa-aikaisesta varhaiskasvatuksesta peritään kunnan päättämin perustein varhaiskasvatusaikaan suhteutettu kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksua alempi maksu.

Maksuttoman esiopetuksen huomioiminen päivähoitomaksuissa

Maksua alentavana tekijänä on otettava huomioon myös maksuton esiopetus (eo), josta on ollut käytössä seuraava taulukko:

esiopetuksen ulkopuolinen tuntimäärä/vk

päivähoitomaksu%
kokopäivämaksusta
21h tai enemmän 65
16 - 20 h 52
11 - 15 h 39
10 h tai alle 26


Tilapäisen hoidon maksut
Korkeintaan viikon tai 5 päivää/kk kestävästä tilapäisestä palvelusta varhaiskasvatuksessa, joka ei ole jatkuvaa, peritään 20€/yli 5 tuntia varattu/lapsi ja 12 €/5 tuntia tai vähemmän/lapsi.

Koululaisten päivähoitomaksuissa käytettävä taulukko

Viikkotuntimäärä
(ei ap-ip -aika)
% tulojen mukaisesta
kokoaikaisen hoidon maksusta/kk
1 - 5 h 23
6 - 10 h 27
11 h tai enemmän 36

Syys-, joulu- ja hiihtoloman ajalta peritään kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksu

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen perusteena olevat tulot, perhekoko ja hoitosopimukset tarkistetaan vuosittain toimintavuoden alkaessa. Mikäli perhe ei toimita tulotietojaan, määrätään enimmäismaksu. Toimintavuodella tarkoitetaan ajankohtaa elokuun alusta heinäkuun loppuun. Perheiden tuloja tarkistettaessa kesken toimintavuoden, olennaiseksi muutokseksi katsotaan bruttotulojen 5 %:n muutos, jolloin tätä vähemmän muuttuvat tulot tarkistetaan vasta vuosittaisen tarkistuksen yhteydessä toimintavuoden alkaessa.

Varhaiskasvatuksen asiakaskohtaisista maksuista päättää varhaiskasvatusjohtaja tai päiväkodinjohtaja.