Varhaiskasvatuksen maksut ja laskuri

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ja laskuri

Tiedote asiakasperheille
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuvat 1.1.2018

Tuloselvityslomakkeen voit tulostaa tästä

Maksulaskuri asiakasmaksun arvioimiseksi 

Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1503/2016) säätää varhaiskasvatuspalveluista perittävistä maksuista. Kuukausimaksu määräytyy perhekoon ja perheen bruttotulojen mukaan. Ylin päivähoitomaksu on 290 €/kk/lapsi ja alin perittävä maksu on 27 €/kk/lapsi. Saman perheen toisen päivähoidossa olevan lapsen korkein perittävä maksu on 90% nuorimman lapsen maksusta maksimissaan 261 €/ kk. Muiden sisarusten päivähoitomaksut ovat 20 % ensimmäisen lapsen maksusta (ensimmäinen lapsi tarkoittaa aina perheen nuorinta päivähoidossa olevaa lasta).

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määräytyy taulukon mukaisena maksuprosenttina vähimmäistulorajan ylittävästä kuukausitulosta seuraavasti: (voimassa 31.12.2017 asti)

Perheen koko, hlö Tuloraja €/kk maksu % vähimmäistuloraja korkeimmalle maksulle €/kk
2 1 915

11,5

4 433
3 1 915 9,4 4 995
4 2 053 7,9 5 718
5 2 191 7,9 5 856
6 2 328 7,9 5 993

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 138 € kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta. Perheen 18-vuotta täyttäneitä lapsia ei lasketa perhekokoon.

Kunnassa päätettävät osa-aikaisen varhaiskasvatuksen maksut

Osa-aikaisesta varhaiskasvatuksesta peritään kunnan päättämin perustein hoitoaikaan suhteutettu kokoaikaisen maksua alempi maksu.

Kk-maksu perustuu aina varattuun varhaiskasvatusaikaan ja määrätään varattujen tuntien mukaan toistaiseksi. Maksua tarkistetaan vain, jos perheen tilanteessa tapahtuu olennaisia muutoksia. Olennaisiksi muutoksiksi katsotaan esim. työpaikan vaihtumien, palkan muuttumien 5% perheen kokonaistuloista tai hoidon tarpeen pysyvä muutos. Yli 10pv kestävä sairaus huomioidaan maksussa.

Maksut määräytyvät tuntien perusteella seuraavasti:

keskimäärin tuntia/vk tuntia/kk %
0-14 0-62 45
15-20 63-87 60
21-28 88-121 75
29-34 122-146 85
35 - 147 - 100

Esikoululaisen korkein perittävä varhaiskasvatusmaksu yli 35 tuntia/viikko kestävästä hoidosta on taulukosta poiketen 85 % kokopäivähoidon maksusta.

Siikalatvan kunnassa tilapäinen päivähoito määritellään korkeintaan viikon tai 5päivää/kk kestäväksi päivähoidoksi ja päivähoito ei ole kuukausittain jatkuvaa. Tilapäisen hoidon maksu on 20 €/ yli 5h/pv/lapsi ja 12 €/5h tai alle 5h/pv/lapsi.

Tulot ja perhekoko

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen perusteena olevat tulot, perhekoko ja hoitosopimukset tarkistetaan vuosittain toimintavuoden alkaessa. Toimintavuodella tarkoitetaan ajankohtaa elokuun alusta heinäkuun loppuun. Perheiden tuloja tarkistettaessa kesken toimintavuoden, olennaiseksi muutokseksi katsotaan bruttotulojen 5 %:n muutos, jolloin tätä vähemmän muuttuvat tulot tarkistetaan vasta vuosittaisen tarkistuksen yhteydessä toimintavuoden alkaessa.

* Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä kaikki heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset.

Mikäli lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta lapsi osallistuu varhaiskasvatukseen vain yhdessä kunnassa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, missä lapsi on väestötietojärjestelmän mukaan kirjoilla. Jos lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden kunnan alueella, maksu määrätään erikseen molemmissa kunnissa.

* Tuloselvityslomakkeen liitteeksi toimitetaan tilinauha (kopio riittää), palkkatodistus tai muu luotettava selvitys tuloista (brutto). Tulokertymän tulee sisältää useamman kuukauden tulotiedot. Lomaraha otetaan myös tulona huomioon, joten sen määrä tulee käydä ilmi tuloselvityksissä.
Opiskelijat toimittavat opiskelutodistuksen.
Palvelun käyttäjänä olevan lapsen tulot (esim. eläke, elatusapu ja elatustuki) otetaan maksua määrättäessä huomioon. Koulussa olevan tai kotona hoidettavan saman perheen sisaruksen vastaavat tulot eivät ole huomioon otettavia tuloja.
Yrittäjät toimittavat tulotietoina taseen ja tuloslaskelman tai kirjanpitäjän allekirjoittaman tulotodistuksen. Myös verotustiedoista on saatavissa tulotietoja, esim. tiedot ennakonkannon alaisista tuloista ja / tai kopiot veroilmoituslomakkeista (lomakkeet 62, 63 ja 5A) on hyvä toimittaa tuloselvityslomakkeen liitteeksi.

Päivähoitomaksu määrätään sen maksamisajankohdan tilannetta vastaavaksi joko todettavissa olevien tai arvioitujen tulojen perusteella.
Mikäli perhe ei ilmoita tulojaan, voi kunta periä enimmäismaksun.

* Perheen tulona otetaan huomioon päivähoidon maksua määrättäessä palvelun käyttäjän sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, otetaan kuukausitulona huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo.

* Tulona ei oteta huomioon lasten kotihoidon tukea (mutta joustava ja osittainen hoitoraha otetaan huomioon) ja lapsilisää, vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) alle 16-vuotiaan vammaistukea, 16 vuotta täyttäneen vammaistukea ja eläkettä saavan hoitotukea sekä ruokavaliokorvausta, kansaneläkelain (568/2007) mukaista lapsikorotusta, asumistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, opintotukea, aikuiskoulutustukea (koulutusrahaston myöntämä), toimeentulotukea, työmarkkinatuen tai koulutustuen ylläpitokorvausta, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia eikä perhehoidon kustannusten korvauksia.

Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut perheen ulkopuolisille lapsille ja tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset sekä syytinki.

Muuta tärkeää

* Peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta voidaan peritä maksua puolen kuukauden verran; jos haettua ja myönnettyä paikkaa ei peruta ennen varhaiskasvatuksen alkamista tai jos lapsen huoltajat varaavat loman ajaksi paikan eivätkä peruuta sitä tarpeen muuttuessa. Jälkimmäisessä tapauksessa maksu voidaan periä, vaikkei lapselle perheen tulojen perusteella ole määrätty maksua.

* Maksun alentamis- ja perimättä jättämispäätös tulee tehdä ennen toimeentulotuen myöntämistä ts. tieto mahdollisesta toimeentulotuen saamisesta on tärkeä antaa tulotietoja jättäessä.